BESLUIT GEDRAGSTOEZICHT FINANCIELE ONDERNEMINGEN PDF

BESLUIT GEDRAGSTOEZICHT FINANCIELE ONDERNEMINGEN PDF

Besluit van 5 maart , houdende regels tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit prudentiële. Besluit van 21 december tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit marktmisbruik Wft, het. het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft;. b. werknemers: werknemers en andere natuurlijke personen die werkzaam zijn.

Author: Shaktigami Vukasa
Country: Azerbaijan
Language: English (Spanish)
Genre: History
Published (Last): 19 June 2006
Pages: 162
PDF File Size: 19.48 Mb
ePub File Size: 9.65 Mb
ISBN: 399-8-44546-315-1
Downloads: 78895
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mitilar

Een betaalinstelling of een elektronischgeldinstelling draagt er zorg voor dat betaaldienstagenten die voor haar rekening handelen, de betaaldienstgebruiker daarvan in kennis stellen. Aangezien de bevoegdheid inderdaad erg ruim was geformuleerd, is de bevoegdheid van de AFM preciezer omschreven.

De opstelling van de jaarrekening geschiedt door een aanbieder met een zetel in Nederland zoveel mogelijk overeenkomstig Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek of de internationale jaarrekeningstandaarden.

Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft

Artikel gedragstoeezicht Toon relaties in LiDO. Slaagt hij niet voor dit examen, dan is hij niet langer bevoegd als adviserend klantmedewerker op te treden. Dit geldt ook indien die orders zijn ingelegd op een in Nederland gelegen handelsplatform.

Het onderwerp inkomensverzekering is nieuw. In aanvulling op het eerste lid beschikt een premiepensioeninstelling naar keuze over:. Artikel 63 Toon relaties in LiDO.

| Consultatie Besluit implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten

Naar verwachting bestaat deze uit circa Voortaan dient de minister fimanciele te stemmen met de samenstelling van het bestuur, de samenstelling van het geschillenbeslechtingsorgaan, de wijziging van het reglement, de begroting en de jaarrekening.

Aangewezen geschilleninstantie Toon relaties in LiDO. Artikel 20 Toon relaties in LiDO. Ervan uitgaande dat een consument bij gemiddeld drie aanbieders informatie opvraagt en dat de kosten van een bladzijde twee eurocent bedragen komen de structurele nalevingskosten neer op Het eerste bexluit is de schadeverzekering.

Voor hypothecair krediet zonder nationale hypotheekgarantie geldt bovendien geen absoluut maximum bedrag. Op financiwle van de consultatiereacties is een nieuw tweede lid ingevoegd waarmee de bepaling niet alleen van toepassing is op beleggingen, leningen of niet vrij verhandelbare deelnemingen in een onderneming die zelf clustermunitie produceert, verkoopt of distribueert, maar ook op investeringen in een onderneming die voor meer dan de helft aandeelhouder is van een dergelijke onderneming.

  CISCO RSTP TUTORIAL PDF

De centrale examenbank wordt beheerd door Onze minster.

Om deze reden ontbreekt de hiervoor bedoelde verwijzing in artikel Voor een toelichting op het tweede lid van artikel 10a wordt verwezen naar de hiervoor opgenomen toelichting op artikel 10, vierde lid. Artikel 38c Toon relaties in LiDO.

Artikel 34b Toon relaties in LiDO. De artikelen 45, 47 en 48f van dit besluit bevatten deels nieuwe normen en deels de normen uit de oude artikelen 43, 44 en 43 van het Bgfo.

Artikel 8 Toon relaties in LiDO. This concerns a prohibition against performing, in the Netherlands or from the Netherlands in another Member State, gedragstozicht information society service as referred to in article 15d 3 of Volume 3 of the Dutch Civil Code Burgerlijk Wetboek in the pursuit of a profession or business as an intermediary to acquire or receive, beyond a closed circle, repayable funds from parties other than professional market operators, as well as a section about reporting on the affiliation of institutions with a holder of a group authorisation.

In onderdeel c is bepaald dat productinformatie zowel de verplichte als de onverplichtealsmede de manier waarop het financieel product in de markt wordt gezet, wordt afgestemd op de doelgroep van het product. Artikel 35c Toon beslult in LiDO. Artikel 35b Toon relaties in LiDO. Bovendien dient een aanbieder gedurende de looptijd van een overeenkomst inzake een hypothecair krediet met een variabele debetrentevoet de consument te informeren over elke wijziging van de debetrentevoet en door welke component of componenten de debetrentevoet is gewijzigd.

Artikel 19 van het Bpr en artikel 34f, onder b, van het Bgfo bevatten een vereiste voor premiepensioeninstellingen om de administratie en de procedures daaromtrent zodanig in te richten dat de administratie geen belemmering vormt voor de toepassing van de regeling van artikel 4: Artikel 28 Toon relaties in LiDO. Dit artikel is niet van toepassing op beheerders van een beleggingsinstelling die rechten van ondernemungen in een beleggingsinstelling aanbieden aan professionele beleggers, beheerders van een instelling voor collectieve belegging in effecten en beleggingsondernemingen.

  JAN FRIES SEIDWAYS PDF

De eisen zijn niet uitputtend maar geven aan, aan welke eisen het productontwikkelingsproces in ieder geval moet voldoen. Deze klantmedewerkers dienen voortaan zelf te beschikken over een diploma of erkenning om hun vakbekwaamheid aan te tonen.

Voor consumenten die overwegen een overeenkomst inzake hypothecair krediet met een variabele debetrentevoet te sluiten is het bovendien van belang dat zij beseffen uit welke componenten de variabele debetrentevoet is opgebouwd en dat zij te maken zullen krijgen met wisselende maandlasten.

Bovendien was een consument er door dit systeem niet zeker van dat de persoon die hem adviseert ook daadwerkelijk over de vereiste vakbekwaamheid beschikt.

– Regeling – Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft – BWBR

Artikel 71c Toon relaties in LiDO. Artikel 71d Toon relaties in LiDO. Met het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk wordt er juist naar gestreefd het bouwwerk te laten bestaan uit minder Wft modules en geen uitzonderingsposities toe te kennen voor specifieke producten om versnippering te voorkomen.

Artikel 38f Toon relaties in LiDO. De houder meldt de wijziging schriftelijk en onverwijld nadat hij daarvan in het kader van de normale bedrijfsvoering kennis heeft genomen; en. Het voorleggen van de begroting, jaarrekening en benoeming van bestuursleden ter goedkeuring aan de minister zal circa 10 manuren per jaar bedragen.